Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Nedir

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Nedir

Bu kanun, Avrupa Konseyi’nin 28 Ocak 1981 tarihli 108 sayılı “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi”, 2001 tarihli “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ek Protokol” ve 95/46/EC sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Direktifi” esas alınarak hazırlanmıştır. Kişisel verilerin korunması, 12 Eylül 2010 tarihli ve 5982 sayılı T.C. Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2. maddesi ile Anayasa’nın 20. maddesine eklenen son fıkra kapsamında anayasal zeminde bir hak olarak tanınmıştır.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu tanıma bakarak kişisel veri sadece şahsın adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin tanınmasını sağlayan bilgiler değil, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir. 

Kişileri doğrudan veya dolaylı yoldan belirlenebilir yapan tüm verilerin güvenli bir şekilde korunmasına hepimiz çok önem veririz. Bizimle birlikte kanunlarımız da kişisel verilerin gizililiğine önem vererek, bu hususta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu yürürlüğe koymuştur.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24.03.2016 'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır. Kanun’da belirtilen istisnalar haricinde, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek; üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılamayacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu teknolojik açıdan bakıldığında Bilgi Güvenliği noktasına oldukça önem vermektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince şirketimizde; kişisel veri politikası oluşturmak, kişisel veri toplama, işleme ve paylaşma yöntemlerini belirlemek,kişisel verilerin kanuna uygun şekilde işlenmesini sağlayacak yapı için üst yönetim desteği ve kaynak sağlamak gibi planlamalar yapmaktayız.

MyDISK Logo