HTS Baz İstasyonu Analizi

HTS Baz İstasyonu Analizi

Tarafınıza Tuzak, Kumpas veya Komplo kurulmuş olabilir, Düzenleyeceğimiz Mor Beyin, ByLock Bilirkişi, HTS Raporu, HTS Kaydı ve HTS Baz İstasyonu Bilirkişi Raporu neticesinde şüpheli veya sanık bir kişinin masumiyeti ve suçsuzluğunu ispat edebilmekteyiz.

 • Tarafınıza Tuzak, Kumpas veya Komplo kurulmuş olabilir,
 • ‘ByLock’ uygulamasını telefonuna indirdiği ve bulunması gerekçesiyle,
 • VPN kullanıyor olmanız, ByLock kullanıcısı olduğunuz anlamına gelmemelidir,
 • VPN programlarının suç gizlemek için kullanıldığının isnadı,
 • SIP server, VOIP programlarının cep telefonlarında kurulu olması,
 • Chat programlarının yüklenmiş olması,
 • Ankesörlü telefon yada kontörlü sabit telefonlardan ardaşık aramaların bulunması,
 • VPN, NAT, CGNAT, IP Çakışması,
 • 15 Temmuz 2016 öncesi Haber Siteleri kalıntılarının anahtar kelime aramalarında Bylock uygulaması gibi raporlanması
 • Faizsiz bankacılık yaptığı için Bank Asya'yı tercih etmiş olabilirsiniz,
 • MİT, BTK ve Emniyet raporları maddi gerçekleri yanlış yansıtıyor olabilir,

Mor Beyin, ByLock Bilirkişi, İncelemeleri ve raporlaması için https://www.mydisk.com.tr/tr/dijital-inceleme/bylock-uygulamasi-incelemeleri-ve-raporlamasi linkini inceleyebilirsiniz.

HTS Kayıtları Nedir?

Hakim yada Cumhuriyet Savcısı kararı  gereğince (CMK 135'e göre sadece belli koşullarda, belli kişilerin, belirli ve sınırlı bir süre) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yapılan talep çerçevesinde, belirlenmiş bir numaraya ait iletişim bilgilerinin tespit edilmesi, dinlenmesi ve kayda alınmasını kapsamaktadır.  Kayda alınan bu raporlara HTS ismi verilmektedir. Bunların incelenip yorumlanması ise tam anlamı ile profesyonellik gerektirmektedir. İşte biz kurumumuz ile birlikte size bu güvenceyi sağlıyoruz. 26434 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen ve Telekomünikasyon vasıtasıyla yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına Dair yönetmeliğin 4.maddesinin f bendine göre: iletişimin tespiti; iletişimin içeriğine müdahale etmeden, iletişim araçlarının öbür iletişim araçlarıyla kurduğu iletişime ilişkin arama/aranma, baz istasyonu bilgisi, arayan ve aranan kimlik bilgileri ile aramaya ilişkin zaman/süre bilgilerini geçmiş veya geleceğe yönelik saptanması işlemlerini ifade eder. Bu durum TCK’nın 135. Maddesinde belirlenmiş olup iletişimin dinlenmesi ise saptanan iletişimin geleceğe yönelik içeriğinin dinlenmesi, kayda alınması ise bu dinlenen iletişim içeriğinin bire bir çözümlenerek raporlanması işlemidir. Size en anlaşılır ve kolay bir şekilde anlatacak olursak; Telefonlardaki konuşmalar mesajlaşmalar ve benzerleri gibi unsurların tek bir platformdan elde edilmesidir. Fakat bu raporu elde etmek sanıldığı kadar kolay değildir. Bu bilgilerin suçsuz vatandaşların haberleşme hürriyetlerine ve genel anlamda özgürlüklerine kısıtlama getirmeyecek şekilde kullanılması çok önemli bir gerekliliktir.

Peki HTS neyin kısaltmasıdır?

Historical Traffic Search kelimelerinin baş harfleri kullanılarak oluşturulmuştur. Geçmişe dönük İletişim Trafiği olarak bilinir.

HTS Neden Bu Kadar Önemlidir?

Telekomünikasyon yoluyla elde edilen bu bilgiler aslında bir olayın gerçekleşmeden önce soruşturulması ve önlem amaçlı tedbirlerin alınması için de oldukça önemli bir durumdur. Belirlenen durum sonrası ise şüphelilerin ve suça karışanların bulunması için önem arz etmekte hatta oldukça önemli bir delil niteliği de taşımaktadır.

HTS Nasıl Elde Edilir?

Öncelikle emniyet birimleri gerekli izinleri buna izin veren yetkili makamlarca alırlar ki bu en önemli unsurlardan biridir. Gerekli izinler mahkeme veya savcı tarafından verildiği takdirde ilgili operatörden bu bilgiler elde edilir. Arayan ve aranan numaralar, süresi, aralarında geçen mesajlaşmalar ve içerikleri, yer ve zaman gibi incelemeler yapılır. Bu bilgiler ise hep duymuş olduğumuz baz istasyonları aracılığıyla temin edilir. İşte tüm bu kayıtlara telefon görüşmeleri ve sinyal kayıtlarının geçmişi denmektedir. Ayrıca bunu sadece telefon olarak düşünmeyip e-mail, mesaj, internet üzerinden (sosyal ağlar, mesaj) ip ya da modem bilgilerine ve kayıtlarına ulaşılabileceğini de göz ardı etmemek gerekir.

HTS Kayıtları Kaç Günde Çıkar?

Bu kayıtlarda geçen olay yerine ait konum bilgileri adli bir olayın aydınlatılmasında çok önemli bir veri olabilmektedir. Suçun niteliğine ve davanın durumuna göre 7 – 30 gün arası herhangi bir sürede çıkartılabilir ve yetkili makamlara iletilir.

HTS kayıtları ne kadar saklanır?

Bunlara ek olarak CMK m.135/4’de öngörülen süreler, yargı kararının geçerlilik tarihi ile ilgili olup, kararın ise ne kadar süre yürürlükte kalacağını, iletişimin kontrol edilmesi kapsamında şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yolu ile yaptığı iletişimin ne kadar süre için tespit edilebileceğini, kayda alınabileceğini, dinlenebileceğini veya sinyal bilgilerinin değerlendirilebileceğini gösterir. Bu duruma göre, yargı ifadelerinde yer alan süre kadar şüpheli veya sanığın iletişiminin kontrol edilmesi mümkündür. İletişimin tespiti kararı iki ay için verildiğinde, bu karar sadece iki ay için geçerli olacak, iki ayın bittiği son güne kadar şüpheli veya sanığın iletişim kayıtları geçmişe dönük ve süre sınırı olmaksızın elde edilebilecektir.

TBMM, şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için mobil telefonun yerinin öğrenilmesi konusunda ayrı bir düzenleme öngörmüştür. CMK m.135/5’e göre, “Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için, mobil telefonun yeri, hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısının kararına istinaden tespit edilebilir. Bu hususa ilişkin olarak verilen kararda, mobil telefon numarası ve tespit işleminin süresi belirtilir. Tespit işlemi en çok iki ay için yapılabilir; bu süre bir ay daha uzatılabilir”. Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi amacıyla cep telefonunun yerinin öğrenilmesi ile CMK m.135/1’de öngörülen iletişimin tespitini ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Ayrıca özel durumlar halinde bu tarih daha da genişletilebilir.

HTS Raporlarıyla İlgili Hukuki Boyut ve Süreç

HTS raporları doğrudan iletişimin gizliliğiyle alakalı bir durum olduğundan anayasa tarafından koruma altına alınmış bir haktır. Bu durumun doğal bir çıkarımı olarak bu dökümler sadece hakim veya savcının talebiyle alınabilmektedir. Kişisel isteğe bağlı olarak bu kayıtların alınabilmesi normal şartlarda mümkün değildir. Bu raporlar adli makamlarca istenmesine rağmen CMK 135′e göre sadece kanunda ifadesini bulan hallerde, belirli kişilerin, belirli ve sınırlı bir süre ile talep edilebilmektedir. Yine HTS kayıtlarının talep edilmesi için ilgili suçun aşağıda belirtilen kategorilerden birine girmesi gerekmektedir.

a) Türk Ceza Kanununda yer alan;

1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (Madde 79, 80),
2. Kasten öldürme (Madde 81, 82, 83),
3. İşkence (Madde 94, 95),
4. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, Madde 102),
5. Çocukların cinsel istismarı (Madde 103),
6. Nitelikli hırsızlık (madde 142) ve yağma (madde 148, 149),
7. Uyuşturucu veya uyarıcı Madde imal ve ticareti (Madde 188),
8 . Parada sahtecilik (Madde 197),
9. (Mülga alt bent: 21/02/2014-6526 S.K./12. md)
10. Fuhuş durumları (Madde 227),
11. Rüşvet durumları (Madde 252),
12. İhaleye fesat karıştırma olayları (Madde 235),
13. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama davaları(Madde 282),
14. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak adına yapılmış suçlar (madde 302),
15. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı işlenen Suçlar (madde 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),
16. Devlet Sırlarına Karşı İşlenen Suçlar ve Casusluk Suçları (Madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337),

b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı suçları (Madde 12).
c) Bankalar Kanununun 22’nci Maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçları,
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.
e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74’üncü Maddelerinde tanımlanan suçlar. (CMK/135. Md)


5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun 220’ nci maddesinin iki, yedi ve sekizinci fıkralarında yer alan suçların bir terör örgütünün faaliyeti kapsamında işlenmesi hâlinde bu suçlar için de iletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirlerine başvurulabilir. (Terör örgütüne üye olmak, yardım ve yatakçılık yapmak, propagandasını yapmak)

 Bu Maddelerde belirlenen esas ve ilkeler dışında hiç kimse, bir başkasının telekomünikasyon yoluyla iletişimini dinleyemez ve kayda alamaz.


CMK 135. MADDEDE DÜZENLENEN "İLETİŞİMİN TESPİTİ VE KAYDA ALINMASI" TEDBİRİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bu tedbir için öngörülen azami süre adi suçlarda altı aydan daha aşağı çekilecek; örgütlü suçlarda süre farklı olacak, Katalog suçların bazıları kapsam dışında tutularak her suç dinlenemeyecek, Suç unsuru taşımayan dinlemeler derhal imha edilecek, tedbir kararı için de Ağır Ceza Mahkemesi heyetlerince oy birliği ile verilebilmesi şartı getirilecek, ayrıca savcıların bu tedbiri talep ederken Mahkeme'ye "hat sahiplik belgesi" sunması zorunluluğu getirilecek.

MyDISK Logo